ART.TELE.DISC. 2017


I Międzynarodowy Festiwal Twórców Teledysków


WYMYŚL.NAKRĘĆ.PRZYŚLIJ.


REGULAMINZobacz więcej

WIELKA GALA FINAŁOWA

I MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TWÓRCÓW TELEDYSKÓW ART.TELE.DISC. Łódź 2017

GALA FINAŁOWA ART.TELE.DISC. 2017

REGULAMIN UDZIAŁU

w I MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCÓW TELEDYSKÓW ART.TELE.DISC. Łódź 2017

I. ORGANIZATOR:
TVi.domkultury.com.pl

Dyrektor artystyczny: Janusz Kwiatosiński

PARTNER:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 tel. 42 655 06 00

II. CELE FESTIWALU:
Celem festiwalu jest zachęcenie amatorskich twórców do stworzenia teledysku/filmu o tematyce muzycznej w oparciu o muzykę poważną, rozrywkową lub tradycyjną. Mogą to być kompozycje autorskie lub covery.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE:
1. Forma realizacji teledysku/filmu jest dowolna.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku:
a) złamania postanowień regulaminu,
b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),
c) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań agresywnych, ksenofobicznych lub rasistowskich.

IV. KRYTERIA OCENY i NAGRODY
1. Jury oceni teledysk/film wg następujących kryteriów:
• pomysł, sposób i oryginalność przedstawienia utworu,
• poziom techniczny teledysku/filmu. (W przypadku pracy zbiorowej prosimy w karcie zgłoszenia o informację kto jest autorem zdjęć, montażu, scenografii itp.)

Uczestnik konkursu/festiwalu deklaruje, iż dysponuje prawami autorskimi wykorzystanych w teledysku/filmie materiałów oraz posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób, które w nim występują. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające z niezastosowania się do niniejszego punktu Regulaminu.

Zgłoszony materiał filmowy musi być pracą własną uczestników.

Jury, po dokonaniu oceny teledysku/filmu, jego pomysłowości, oryginalności i sposobu wykonania przyzna:
1. Nagrodę Grand Prix dla autora/ów teledysku/filmu
2. Trzy główne nagrody rzeczowe
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. (np. wprowadzenie kategorii – animacja, greenscreen, nagroda za montaż itp.) Decyzje jury mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.

V. WARUNKI TECHNICZNE
Teledysk/film wraz z kartą zgłoszenia należy:
• przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: czp1.zawiszy39@wp.pl (pliki wideo np. za pośrednictwem www.wetransfer.com , lub dostarczyć na nośniku CD, DVD, BLU-RAY lub pendrive na adres: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 tel. 42 655 06 00 w terminie do 10.01. 2017 r. (formaty plików – mp4, mpeg, m2t, mxf, avi, wmv, mov.)

Pokaz nagrodzonych prac i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 10.03.2017 r.
Wszelkie informacje na stronie www.domkultury.com.pl
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w dniu 10.03.2017 r. na stronie telewizji internetowej www.tvi.domkultury.com.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie w ramach festiwalu jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem organizatorowi licencji na wykorzystanie nadesłanego teledysku/filmu w celach promocyjnych projektu ART.TELE.DISC. ,jak również we wszystkich czynnościach związanych z jego realizacją.
2. Biorąc udział w konkursie w ramach festiwalu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych.
3. Dane osobowe uczestników konkursu/festiwalu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883).
Zgłoszenie udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Nieodebrane nagrody zostaną przesłane kurierem na koszt odbiorcy po wcześniejszym dostarczeniu pisemnego oświadczenia oraz pokryciu przez adresata kosztów przesyłki.
W tym celu należy przesłać potwierdzenie pokrycia należności za doręczenie.
Brak reakcji ze strony zainteresowanej spowoduje przekazanie nagrody do wykorzystania w innym festiwalu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować
na adres e mail: czp1.zawiszy39@wp.pl

KATEGORIE - ART.TELE.DISC. 2017

MUZYKA GITAROWA
PIOSENKA OBCOJĘZYCZNA
MUZYKA FORTEPIANOWA
PIOSENKA DZIECIĘCA
PIOSENKA ŚWIĄTECZNA
MUZYKA ELEKTRONICZNA
ANIMACJA
PIOSENKA MŁODZIEŻOWA

PLAKAT ART.TELE.DISC. 2017

ART.TELE.DISC. 2017